shooting-truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting-truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting-truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting-truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shooting-truck

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe bắn mìn