shooting flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shooting flow

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dòng vận tốc siêu hạn