shooting stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shooting stand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bệ ghi