shooting gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shooting gallery

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bãi bắn cung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shooting gallery

  a building (usually abandoned) where drug addicts buy and use heroin

  an enclosed firing range with targets for rifle or handgun practice

  Synonyms: shooting range