shooting stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting stick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shooting stick

    device that resembles a spiked walking stick but the top opens into a seat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).