shooting up of prices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting up of prices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting up of prices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting up of prices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shooting up of prices

    * kinh tế

    sự tăng vụt giá cả