shooting-licence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting-licence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting-licence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting-licence.

Từ điển Anh Việt

  • shooting-licence

    * danh từ

    giấy phép săn bắn