shooting lodge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting lodge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting lodge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting lodge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shooting lodge

    a small country house used by hunters during the shooting season

    Synonyms: shooting box

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).