shooting star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting star.

Từ điển Anh Việt

 • shooting star

  /'ʃu:tiɳstɑ:/

  * danh từ

  sao sa, sao băng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shooting star

  * kỹ thuật

  sao băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shooting star

  Similar:

  meteor: a streak of light in the sky at night that results when a meteoroid hits the earth's atmosphere and air friction causes the meteoroid to melt or vaporize or explode