shooting board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shooting board

    * kỹ thuật

    bàn đỡ để cắt/ bào