shooting-gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting-gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting-gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting-gallery.

Từ điển Anh Việt

  • shooting-gallery

    /'ʃu:tiɳ'gæləri/

    * danh từ

    phòng tập bắn