shooting needle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting needle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting needle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting needle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shooting needle

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kim phát hỏa