shooting concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shooting concrete

    * kỹ thuật

    bê tông phun