shooting box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting box.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shooting box

    Similar:

    shooting lodge: a small country house used by hunters during the shooting season

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).