shooting-range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting-range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting-range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting-range.

Từ điển Anh Việt

  • shooting-range

    /'ʃu:tiɳreindʤ/

    * danh từ

    trường bắn