buck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buck.

Từ điển Anh Việt

 • buck

  /bʌk/

  * danh từ

  hươu đực, hoẵng đực, nai đực; thỏ đực

  người diện sang, công tử bột

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ghuộm đỏ (đàn ông)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô la

  old buck

  (thân mật) bạn già, bạn thân

  * động từ

  nhảy chụm bốn vó, nhảy cong người lên (ngựa) ((cũng) to buck jump)

  to buck someone off

  nhảy chụm bốn vó hất ngã ai (ngựa)

  * nội động từ

  to buck up vội, gấp

  buck up!: mau lên!, nhanh lên!

  vui vẻ lên, phấn khởi lên, hăng hái lên

  * ngoại động từ

  (từ lóng) to buck up khuyến khích, làm phấn khởi, động viên

  to fêl greatly bucked up: cảm thấy hết sức phấn chấn

  * danh từ

  cái lờ (bắt lươn)

  * danh từ

  chuyện ba hoa khoác lác

  * nội động từ

  nói ba hoa khoác lác

  * danh từ

  cái giá đỡ, cái chống (để cưa ngang súc gỗ)

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật nhắc đến lượt chia bài

  to pass the buck to somebody

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chuồi trách nhiệm cho ai

  lừa ai

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tiếng địa phương) nước giặt quần áo; nước nấu quần áo

  * ngoại động từ

  giặt; nấu (quần áo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • buck

  United States author whose novels drew on her experiences as a missionary in China (1892-1973)

  Synonyms: Pearl Buck, Pearl Sydenstricker Buck

  mature male of various mammals (especially deer or antelope)

  to strive with determination

  John is bucking for a promotion

  resist

  buck the trend

  Synonyms: go against

  jump vertically, with legs stiff and back arched

  the yung filly bucked

  Synonyms: jerk, hitch

  Similar:

  vaulting horse: a gymnastic horse without pommels and with one end elongated; used lengthwise for vaulting

  Synonyms: long horse

  dollar: a piece of paper money worth one dollar

  Synonyms: dollar bill, one dollar bill, clam

  sawhorse: a framework for holding wood that is being sawed

  Synonyms: horse, sawbuck

  tear: move quickly and violently

  The car tore down the street

  He came charging into my office

  Synonyms: shoot, shoot down, charge