tear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tear.

Từ điển Anh Việt

 • tear

  /tiə/

  * danh từ, (thường) số nhiều

  nước mắt, lệ

  to shed tears: rơi lệ, nhỏ lệ

  to weep tears of joy: mừng chảy nước mắt, mừng phát khóc

  to move to tears: làm cho cảm động ứa nước mắt

  to keep back one's tears: cầm nước mắt

  full of tears; wet will tears: đẫm nước mắt

  giọt (nhựa...)

  * danh từ

  chỗ rách, vết rách

  (thông tục) cơn giận dữ

  (thông tục) cách đi mau

  to go full tears: đi rất mau

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc chè chén say sưa

  * ngoại động từ tore; torn

  xé, làm rách

  to tear a piece of paper in two: xé một tờ giấy làm đôi

  an old and torn coat: một cái áo cũ rách

  làm toạc ra, cắt sâu, làm đứt sâu

  to one's hand on a nail: bị một cái đi làm toạc tay

  kéo mạnh, giật

  to tear one's hair: giật tóc, bứt tóc

  * nội động từ

  rách, xé

  paper tears easily: giấy dễ rách

  to tear along

  chạy nhanh, đi gấp

  to tear at

  kéo mạnh, giật mạnh

  to tear away

  chạy vụt đi, lao đi

  giật cướp đi

  to tear down

  giật xuống

  chạy nhanh xuống, lao xuống

  to tear in and out

  ra vào hối hả; lao vào lao ra

  to tear off

  nhổ, giật mạnh, giật phăng ra

  lao đi

  to tear out

  nhổ ra, giật ra, xé ra

  to tear up

  xé nát, nhổ bật, cày lên

  to tear up and down

  lên xuống hối hả, lồng lộn

  to tear oneself away

  tự tách ra, dứt ra, rời đi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tear

  * kinh tế

  bứt

  chọn (thứ phẩm thuốc lá từ các điếu thuốc hỏng)

  hái

  * kỹ thuật

  chỗ rách

  đứt

  giọt

  kẽ nứt

  kéo

  rách

  sự mòn

  sự rách

  xé

  xé ra

  xé rách

  hóa học & vật liệu:

  làm gỉ

  cơ khí & công trình:

  vết xây sát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tear

  a drop of the clear salty saline solution secreted by the lacrimal glands

  his story brought tears to her eyes

  Synonyms: teardrop

  the act of tearing

  he took the manuscript in both hands and gave it a mighty tear

  separate or cause to separate abruptly

  The rope snapped

  tear the paper

  Synonyms: rupture, snap, bust

  to separate or be separated by force

  planks were in danger of being torn from the crossbars

  move quickly and violently

  The car tore down the street

  He came charging into my office

  Synonyms: shoot, shoot down, charge, buck

  fill with tears or shed tears

  Her eyes were tearing

  Similar:

  rip: an opening made forcibly as by pulling apart

  there was a rip in his pants

  she had snags in her stockings

  Synonyms: rent, snag, split

  bust: an occasion for excessive eating or drinking

  they went on a bust that lasted three days

  Synonyms: binge, bout

  pluck: strip of feathers

  pull a chicken

  pluck the capon

  Synonyms: pull, deplume, deplumate, displume