displume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

displume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm displume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của displume.

Từ điển Anh Việt

  • displume

    /dis'plu:m/

    * ngoại động từ

    thơ nhổ lông, vặt lông ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Từ điển Anh Anh - Wordnet