tear-shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tear-shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tear-shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tear-shell.

Từ điển Anh Việt

  • tear-shell

    * danh từ

    đạn hơi cay