shoot down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoot down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoot down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoot down.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shoot down

  Similar:

  tear: move quickly and violently

  The car tore down the street

  He came charging into my office

  Synonyms: shoot, charge, buck

  down: shoot at and force to come down

  the enemy landed several of our aircraft

  Synonyms: land

  kill: thwart the passage of

  kill a motion

  he shot down the student's proposal

  Synonyms: defeat, vote down, vote out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).