down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của down.

Từ điển Anh Việt

 • down

  /daun/

  * phó từ

  xuống

  to go down: đi xuống

  to fall down: ngã xuống

  to throw down: ném xuống

  to look down: nhìn xuống

  food goes down: thức ăn trôi xuống

  xuống, bỏ xuống, lặn xuống, ngã xuống, nằm xuống; ở dưới

  to be not down yet: chưa dậy, chưa ở buồng ngủ xuống

  the sun is down: mặt trời đã lặn

  the blinds are down: rèm cửa đã buông xuống

  the ship is down: tàu chìm nghỉm

  to be down with malaria: bị ốm liệt vì sốt rét

  xuống cho đến, cho đến tận, xuôi theo

  to sail down with the wind: căng buồm xuôi theo chiều gió

  from the XVIIIth century down to the present time: từ thế kỷ 18 cho đến tận ngày nay

  hạ bớt, giảm bớt, dần

  to cut down prices: hạ giá

  to cool down: nguôi đi; bình tĩnh lại

  rice is down: giá gạo hạ, gạo hơn

  ở phía dưới, ở vùng dưới, xuôi về (ngụ ý xa nơi trung tâm, xa thành phố lớn; ở nơi trung tâm về...)

  to go down to the country: về miền quê

  to live somewhere down in Bacthai: ở đâu đây trên Bắc thái

  to go down to Brighton: về Brai-tơn (ở Luân-đôn về)

  gục xuống, kiệt sức, ở thế cùng, cùng đường; im đi (ngụ ý trấn áp, bắt im, làm kiệt sức, dồn vào thế cùng...)

  to hunt down a deer: săn đuổi một con hươu đến cùng đường

  to run down a horse: bắt ngựa chạy kiệt sức

  the clock has run down: đồng hồ chết vì không lên dây cót

  to hiss down: la ó (huýt sáo) bắt (một diễn giả...) im

  to put down a rebellion: đàn áp một cuộc nổi loạn

  ngay mặt tiền (trả tiền)

  to pay down: trả tiền mặt

  money (cash) down: tiền mặt

  ghi chép (trên giấy...)

  to have something down on one's notebook: ghi chép cái gì vào sổ tay

  xông vào, lăn xả vào, đánh đập

  to be down upon somebody: lăn xả vào đánh ai

  to be down at heels

  vẹt gót (giày)

  đi giày vẹt gót, ăn mặc nhếch nhác (người)

  to be down

  to be down in (at) health

  sức khoẻ giảm sút

  to be down in the mouth

  ỉu xìu, chán nản, thất vọng

  to be down on one's luck

  (xem) luck

  down to the ground

  hoàn toàn

  that suits me down to the ground: cái đó hoàn toàn thích hợp với tôi

  down with!

  đả đảo!

  down with imperialism!: đả đảo chủ nghĩa đế quốc!

  down and out

  (thể dục,thể thao) gục không dậy được nữa, bị đo ván (quyền Anh)

  cùng đường, cùng kế, thất cơ lỡ vận; thua cháy túi (đánh bạc)

  down on the nail

  ngay lập tức

  up and down

  (xem) up

  * giới từ

  xuống, xuôi, xuôi dọc theo

  down the hill: xuống đồi

  to go down town: xuống phố

  down the river: xuôi dòng sông

  down the wind: xuôi gió

  to go down the road: đi xuôi dọc theo con đường

  ở phía thấp, ở dưới

  to live somewhere down the street: ở đâu đó dưới phố

  to let go down the wind

  (nghĩa bóng) vứt bỏ, bỏ đi

  * tính từ

  xuống, xuôi

  down leap: cái nhảy xuống

  down look: cái nhìn xuống

  down grade: (ngành đường sắt) dốc xuống; (nghĩa bóng) sự sút kém, sự tồi tệ

  down train: (ngành đường sắt) chuyến xe xuôi (từ Luân-đôn hoặc một thủ đô, một thành phố lớn đến)

  chán nản, nản lòng, thất vọng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) kém điểm (đối phương)

  he is one down: anh ta kém một điểm

  * ngoại động từ

  đặt xuống, hạ xuống, bỏ xuống

  đánh gục, đánh ngã (ai); hạ, bắn rơi (máy bay)

  to down a glass of wine

  nốc một cốc rượu

  to down tools

  bãi công

  ngừng việc

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) cảnh sa sút, vận xuống dốc

  ups and downs: sự lên xuống, sự thăng trầm (của cuộc đời)

  (thông tục) sự ghét (chỉ muốn nện cho một trận)

  to have a down on somebody: ghét ai chỉ muốn nện cho một trận

  * danh từ

  lông tơ chim (để nhồi gối...)

  lông tơ (ở trái cây, ở má...)

  * danh từ

  vùng cao nguyên, vùng đồi

  (số nhiều) vùng đồi trọc (có nhiều bãi cỏ chăn nuôi ở miền nam nước Anh)

  cồn cát, đụn cát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • down

  soft fine feathers

  Synonyms: down feather

  (American football) a complete play to advance the football

  you have four downs to gain ten yards

  English physician who first described Down's syndrome (1828-1896)

  Synonyms: John L. H. Down

  (usually plural) a rolling treeless highland with little soil

  fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs)

  Synonyms: pile

  bring down or defeat (an opponent)

  shoot at and force to come down

  the enemy landed several of our aircraft

  Synonyms: shoot down, land

  cause to come or go down

  The policeman downed the heavily armed suspect

  The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet

  Synonyms: knock down, cut down, push down, pull down

  being or moving lower in position or less in some value

  lay face down

  the moon is down

  our team is down by a run

  down by a pawn

  the stock market is down today

  Antonyms: up

  extending or moving from a higher to a lower place

  the down staircase

  the downward course of the stream

  Synonyms: downward

  becoming progressively lower

  the down trend in the real estate market

  being put out by a strikeout

  two down in the bottom of the ninth

  understood perfectly

  had his algebra problems down

  Synonyms: down pat, mastered

  shut

  the shades were down

  not functioning (temporarily or permanently)

  we can't work because the computer is down

  spatially or metaphorically from a higher to a lower level or position

  don't fall down

  rode the lift up and skied down

  prices plunged downward

  Synonyms: downwards, downward, downwardly

  Antonyms: up, upwards, upward, upwardly

  away from a more central or a more northerly place

  was sent down to work at the regional office

  worked down on the farm

  came down for the wedding

  flew down to Florida

  Antonyms: up

  paid in cash at time of purchase

  put ten dollars down on the necklace

  from an earlier time

  the story was passed down from father to son

  to a lower intensity

  he slowly phased down the light until the stage was completely black

  Antonyms: up

  in an inactive or inoperative state

  the factory went down during the strike

  the computer went down again

  Similar:

  toss off: drink down entirely

  He downed three martinis before dinner

  She killed a bottle of brandy that night

  They popped a few beer after work

  Synonyms: pop, bolt down, belt down, pour down, drink down, kill

  devour: eat immoderately

  Some people can down a pound of meat in the course of one meal

  Synonyms: consume, go through

  polish: improve or perfect by pruning or polishing

  refine one's style of writing

  Synonyms: refine, fine-tune

  depressed: lower than previously

  the market is depressed

  prices are down

  gloomy: filled with melancholy and despondency

  gloomy at the thought of what he had to face

  gloomy predictions

  a gloomy silence

  took a grim view of the economy

  the darkening mood

  lonely and blue in a strange city

  depressed by the loss of his job

  a dispirited and resigned expression on her face

  downcast after his defeat

  feeling discouraged and downhearted

  Synonyms: grim, blue, depressed, dispirited, downcast, downhearted, down in the mouth, low, low-spirited