land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land.

Từ điển Anh Việt

 • land

  /lænd/

  * danh từ

  đất; đất liền

  to come insight of land: trông thấy đất liền

  to go by land: đi đường bộ

  đất, đất trồng, đất đai

  barren land: đất cãn cỗi

  vùng, xứ, địa phương

  one's native land: quê hương xứ sở

  đất đai, điền sản

  to own houses and land: có nhà cửa và đất đai

  Holy Land

  đất thánh

  the land of the leal

  thiên đường

  the land of the living

  hiện tại trái đất này

  land of milk and honey

  nơi này đủ sung túc

  lộc phúc của trời

  nước Do-thái

  land of Nod

  giấc ngủ

  to make the land

  trông thấy đất liền (tàu biển)

  to see how the land lies

  xem sự thể ra sao

  * ngoại động từ

  đưa vào bờ; đổ bộ

  to land troops: đổ bộ quân

  dẫn đến, đưa đến, đẩy vào (một tình thế, một hoàn cảnh)

  extravagance will land a man in debt: ăn tiêu hoang phí sẽ đưa người ta đến mang công mắc nợ

  đạt được, giành được; bắt được

  to land a prize: giành được giải thưởng

  đưa đi, giáng, đánh

  to land a blow in someone's eye: giáng một quả đấm vào mắt ai

  to land a ball in the goal: rót bóng vào khung thành

  * nội động từ

  ghé vào bờ (tàu); hạ cánh (máy bay); xuống đất, xuống xe (người); lên bờ (từ dưới tàu)

  to land at Odessa: cặp bến ở Ô-ddét-xa

  the plane landed safety: máy bay hạ cánh an toàn

  rơi vào (tình trạng nào đó)

  to land in a fix: rơi vào tình thế khó khăn

  to land on

  phê bình, mắng m

 • Land

  (Econ) Đất đai.

  + Một thuật ngữ sử dụng trong kinh tế học để miêu tả không chỉ phần bề mặt trái đất không tính đến biến mà còn bao gồm toàn bộ tài nguyên thiên nhiên như rừng, khoáng sản, nguồn lực biển, độ màu của đất… có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • land

  * kinh tế

  đất

  đất đai

  tài sản ruộng đất

  * kỹ thuật

  dải dẫn hướng

  đất

  đất đai

  đất nước

  lục địa

  mặt đất

  mặt tràn

  quốc gia

  vùng

  vùng đệm nối

  cơ khí & công trình:

  băng định hướng

  dải dẫn

  dải dẫn (hướng)

  khoảng cắt rãnh

  giao thông & vận tải:

  bốc lên bờ

  cập bến

  điện:

  mặt ghi

  hóa học & vật liệu:

  mặt mang

  ô tô:

  rãnh xéc măng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • land

  the land on which real estate is located

  he built the house on land leased from the city

  material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

  the land had never been plowed

  good agricultural soil

  Synonyms: ground, soil

  the solid part of the earth's surface

  the plane turned away from the sea and moved back over land

  the earth shook for several minutes

  he dropped the logs on the ground

  Synonyms: dry land, earth, ground, solid ground, terra firma

  United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one step photographic process (1909-1991)

  Synonyms: Din Land, Edwin Herbert Land

  reach or come to rest

  The bird landed on the highest branch

  The plane landed in Istanbul

  Synonyms: set down

  cause to come to the ground

  the pilot managed to land the airplane safely

  Synonyms: put down, bring down

  bring ashore

  The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island

  deliver (a blow)

  He landed several blows on his opponent's head

  arrive on shore

  The ship landed in Pearl Harbor

  Synonyms: set ashore, shore

  Similar:

  domain: territory over which rule or control is exercised

  his domain extended into Europe

  he made it the law of the land

  Synonyms: demesne

  country: the territory occupied by a nation

  he returned to the land of his birth

  he visited several European countries

  Synonyms: state

  kingdom: a domain in which something is dominant

  the untroubled kingdom of reason

  a land of make-believe

  the rise of the realm of cotton in the south

  Synonyms: realm

  estate: extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use

  the family owned a large estate on Long Island

  Synonyms: landed estate, acres, demesne

  nation: the people who live in a nation or country

  a statement that sums up the nation's mood

  the news was announced to the nation

  the whole country worshipped him

  Synonyms: country

  state: a politically organized body of people under a single government

  the state has elected a new president

  African nations

  students who had come to the nation's capitol

  the country's largest manufacturer

  an industrialized land

  Synonyms: nation, country, commonwealth, res publica, body politic

  farming: agriculture considered as an occupation or way of life

  farming is a strenuous life

  there's no work on the land any more

  bring: bring into a different state

  this may land you in jail

  down: shoot at and force to come down

  the enemy landed several of our aircraft

  Synonyms: shoot down