land map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land map

    * kỹ thuật

    bản đồ địa hình