land law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land law

    * kỹ thuật

    luật đất đai