land form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land form

    * kỹ thuật

    dạng địa hình

    hóa học & vật liệu:

    hình trái đất