land lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land lot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land lot

    * kỹ thuật

    lô đất