land crab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land crab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land crab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land crab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land crab

    * kinh tế

    con sòng

    cua đất