land bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land bond

    * kinh tế

    trái phiếu ruộng đất