land rent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land rent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land rent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land rent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land rent

    * kinh tế

    địa tô

    * kỹ thuật

    địa tô