ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ground.

Từ điển Anh Việt

 • ground

  /graund/

  * thời quá khứ & động tính từ quá khứ của grind

  * danh từ

  mặt đất, đất

  to sit on the ground: ngồi trên (mặt) đất

  to cut a tree to the ground: đốn cây sát góc (đất)

  below ground: đã chết và chôn rồi

  to break fresh ground: khai khẩn đất mới; khai hoang, vỡ hoang; (nghĩa bóng) làm ra cái gì mới; tiếp xúc (vấn đề gì) lần đầu tiên

  bâi đất, khu đất; ruộng đất (của ai)

  a volleyball ground: bãi bóng chuyền

  (số nhiều) đất đai vườn tược

  an old mansion with extensive grounds: một toà lâu đài cổ với đất đai vườn tược rộng rãi

  vị trí; khu đất; khoảng cách (trên mặt đất)

  to keep one's ground: giữ vững vị trí; giữ vững lập trường lý lẽ

  to give (lose) ground: rút lui, thoái lui; mất vị trí; suy sụp

  đáy (biển, hồ...)

  to touch ground: sát đất (đáy biển); (nghĩa bóng) đạt tới một cái gì chắc chắn (sau khi bàn bạc lan man...)

  nền

  a design of pink roses on a white ground: mẫu trang trí hoa hồng trên nền tảng

  (số nhiều) cặn bã

  ((thường) số nhiều) lý lẽ, lý do, căn cứ, cớ

  to have good ground(s) for the believing something: có đủ lý do để tin một điều gì

  on what grounds do you suspect him?: vì cớ gì anh nghi kỵ anh ta?

  (điện học) sự tiếp đất

  common ground

  (xem) common

  to cover much ground

  đi được đường dài

  đề cập nhiều vấn đề (bản báo cáo, bài tường thuật...)

  to cut the ground from under somebody's feet

  năm trước ý đồ của ai mà làm cho tâng hẫng

  down to the ground

  (xem) down

  forbidden ground

  (nghĩa bóng) vấn đề cần nói đến

  to gain ground

  (xem) gain

  hope are dashed to the ground

  hy vọng tan vỡ

  plan falls to the ground

  kế hoạch thất bại

  to run to ground

  đuổi đến tận hang

  truy nguyên đến tận gốc

  to shift one's ground

  (xem) shift

  * ngoại động từ

  (+ on) dựa vào, căn cứ vào, đặt vào

  to ground one's hopes on: đặt hy vọng vào

  (+ in) truyền thụ (cho ai) những kiến thức vững vàng

  the teacher grounded his pupils in arithmetic: thầy giáo truyền thu cho học sinh những kiến thức vững vàng về số học

  đặt nền (cho một bức hoạ, bức thêu...)

  đặt xuống đất

  ground arms!: (quân sự) đặt súng xuống!

  (hàng hải) làm cho (tàu) mắc cạn

  (hàng không) làm cho (máy bay) không cất cánh; bắn rơi, làm rơi xuống đất

  fog grounds all aircraft at N: sương mù làm cho tất cả máy bay ở sân N không cất cánh được

  (điện học) tiếp đất

  * nội động từ

  (hàng hải) mắc cạn

  (hàng không) hạ cánh

 • ground

  cơ sở, lý do, nguyên nhân; đất |

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ground

  * kinh tế

  đáy

  diện tích khu vực

  mặt đất

  * kỹ thuật

  bãi đất

  cái nêm

  cơ sở

  đất đá

  đáy

  đáy (biển, hồ)

  dây nối đất

  địa phương

  đường nối đất

  khu

  khu đất

  khu vực

  làm mắc cạn

  lý do

  nền

  nền móng

  nguyên nhân

  nối đất

  mắc cạn

  mặt đất

  mối nối đất

  sự nối đất

  sự tiếp đất

  ô tô:

  nối mass

  cơ khí & công trình:

  nối trung hòa

  điện:

  mát

  xây dựng:

  mốc trát

  mốc xây

  sàn lót

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ground

  a position to be won or defended in battle (or as if in battle)

  they gained ground step by step

  they fought to regain the lost ground

  a relatively homogeneous percept extending back of the figure on which attention is focused

  Antonyms: figure

  a connection between an electrical device and a large conducting body, such as the earth (which is taken to be at zero voltage)

  Synonyms: earth

  (art) the surface (as a wall or canvas) prepared to take the paint for a painting

  confine or restrict to the ground

  After the accident, they grounded the plane and the pilot

  place or put on the ground

  instruct someone in the fundamentals of a subject

  bring to the ground

  the storm grounded the ship

  Synonyms: strand, run aground

  hit or reach the ground

  Synonyms: run aground

  throw to the ground in order to stop play and avoid being tackled behind the line of scrimmage

  hit a groundball

  he grounded to the second baseman

  hit onto the ground

  connect to a ground

  ground the electrical connections for safety reasons

  Similar:

  land: the solid part of the earth's surface

  the plane turned away from the sea and moved back over land

  the earth shook for several minutes

  he dropped the logs on the ground

  Synonyms: dry land, earth, solid ground, terra firma

  reason: a rational motive for a belief or action

  the reason that war was declared

  the grounds for their declaration

  earth: the loose soft material that makes up a large part of the land surface

  they dug into the earth outside the church

  footing: a relation that provides the foundation for something

  they were on a friendly footing

  he worked on an interim basis

  Synonyms: basis

  background: the part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground

  he posed her against a background of rolling hills

  land: material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

  the land had never been plowed

  good agricultural soil

  Synonyms: soil

  flat coat: the first or preliminary coat of paint or size applied to a surface

  Synonyms: primer, priming, primer coat, priming coat, undercoat

  anchor: fix firmly and stably

  anchor the lamppost in concrete

  prime: cover with a primer; apply a primer to

  Synonyms: undercoat

  establish: use as a basis for; found on

  base a claim on some observation

  Synonyms: base, found

  crunch: press or grind with a crushing noise

  Synonyms: cranch, craunch, grind

  grate: make a grating or grinding sound by rubbing together

  grate one's teeth in anger

  Synonyms: grind

  labor: work hard

  She was digging away at her math homework

  Lexicographers drudge all day long

  Synonyms: labour, toil, fag, travail, grind, drudge, dig, moil

  grind: dance by rotating the pelvis in an erotically suggestive way, often while in contact with one's partner such that the dancers' legs are interlaced

  grind: reduce to small pieces or particles by pounding or abrading

  grind the spices in a mortar

  mash the garlic

  Synonyms: mash, crunch, bray, comminute

  grind: created by grinding

  grind designs into the glass bowl

  grind: shape or form by grinding

  grind lenses for glasses and cameras