soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soil.

Từ điển Anh Việt

 • soil

  /sɔil/

  * danh từ

  đất

  alluvial soil: đất phù sa, đất bồi

  one's native soil: nơi quê cha đất tổ

  vết bẩn, vết nhơ

  sự làm nhơ bẩn

  rác rưởi

  * ngoại động từ

  làm bẩn, làm dơ, vấy bẩn

  I would not soil my hands with it: (nghĩa bóng) tôi không muốn nhúng vào việc đó cho bẩn tay

  * nội động từ

  dễ bẩn

  this stuff soils easily: vải len này dễ bẩn

  * ngoại động từ

  cho (súc vật) ăn cỏ tươi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • soil

  * kinh tế

  sự làm bẩn

  vết bẩn

  * kỹ thuật

  đất

  đất trồng

  nước bẩn

  nước thải trong nhà

  rác rưởi

  thổ nhưỡng

  hóa học & vật liệu:

  chất lỏng thải ra

  xây dựng:

  đất nền móng

  sơn lót lớp dậy

  sơn lót tấm dậy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • soil

  the part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rock

  Synonyms: dirt

  Similar:

  dirt: the state of being covered with unclean things

  Synonyms: filth, grime, stain, grease, grunge

  land: material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

  the land had never been plowed

  good agricultural soil

  Synonyms: ground

  territory: the geographical area under the jurisdiction of a sovereign state

  American troops were stationed on Japanese soil

  dirty: make soiled, filthy, or dirty

  don't soil your clothes when you play outside!

  Synonyms: begrime, grime, colly, bemire

  Antonyms: clean