grease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease.

Từ điển Anh Việt

 • grease

  /gri:s/

  * danh từ

  mỡ (của súc vật)

  dầu, mỡ, mỡ, dầu nhờn

  wood in the grease: lông cừu chưa tẩy nhờn

  (thú y học) bệnh thối gót (ngựa)

  (dược học) thuốc mỡ

  in grease; in pride of grease; in prime of grease

  béo giết thịt được rồi

  * ngoại động từ

  bôi mỡ, bơm mỡ, xoa mỡ

  (nghĩa bóng) làm cho trơn tru (công việc)

  (thú y học) làm thối gót (ngựa)

  to grease the hand (the fist, the wheels)

  đút lót

  like greased lightning

  (từ lóng) nhanh như chớp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grease

  * kinh tế

  bôi mỡ

  dầu ăn

  mỡ

  xoa mỡ

  * kỹ thuật

  bôi trơn

  bơm mỡ

  chất bôi trơn

  dầu bôi trơn

  dầu mỡ

  dầu nhờn

  mỡ bôi trơn

  mỡ đặc

  sự bôi trơn

  tra dầu

  hóa học & vật liệu:

  bôi mỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grease

  a thick fatty oil (especially one used to lubricate machinery)

  Synonyms: lubricating oil

  lubricate with grease

  grease the wheels

  Similar:

  dirt: the state of being covered with unclean things

  Synonyms: filth, grime, soil, stain, grunge