grease manufacturing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease manufacturing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease manufacturing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease manufacturing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease manufacturing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự chế tạo mỡ