grease mineral additive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease mineral additive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease mineral additive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease mineral additive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease mineral additive

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phụ gia khoáng mỡ