grease fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease fitting

    * kỹ thuật

    núm vô mỡ