grease-cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease-cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease-cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease-cap.

Từ điển Anh Việt

  • grease-cap

    /'gri:skʌp/ (grease-cap) /'gri:skʌp/

    cap) /'gri:skʌp/

    * danh từ

    hộp đựng mỡ