grease collector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease collector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease collector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease collector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease collector

    * kinh tế

    thiết bị thu chất béo