grease-pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease-pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease-pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease-pan.

Từ điển Anh Việt

  • grease-pan

    /'gri:spæn/

    * danh từ

    chảo hứng mỡ, (thịt quay)