greaseball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greaseball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greaseball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greaseball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • greaseball

    Similar:

    wop: (ethnic slur) offensive term for a person of Italian descent

    Synonyms: dago, ginzo, Guinea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).