grease material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease material

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất nhờn