grease-cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease-cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease-cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease-cup.

Từ điển Anh Việt

  • grease-cup

    /'gri:skʌp/ (grease-cap) /'gri:skʌp/

    cap) /'gri:skʌp/

    * danh từ

    hộp đựng mỡ