grease consistency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease consistency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease consistency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease consistency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease consistency

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ đặc của mỡ