grease interceptor trap (grease arrestor, grease trap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease interceptor trap (grease arrestor, grease trap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease interceptor trap (grease arrestor, grease trap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease interceptor trap (grease arrestor, grease trap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease interceptor trap (grease arrestor, grease trap)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hố gom dầu mỡ