greaseless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greaseless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greaseless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greaseless.

Từ điển Anh Việt

  • greaseless

    xem grease