grease-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease-proof.

Từ điển Anh Việt

  • grease-proof

    /'gri:spru:f/

    * tính từ

    không thấm mỡ