grease classification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease classification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease classification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease classification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease classification

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phân loại mỡ