grease monkey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease monkey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease monkey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease monkey.

Từ điển Anh Việt

  • grease monkey

    /'gri:s'mʌɳki/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thợ máy (ô tô, máy bay)

Từ điển Anh Anh - Wordnet