grease box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grease box

  * kỹ thuật

  hộp dầu

  vịt dầu

  hóa học & vật liệu:

  hộp mỡ