grease mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease mark

    * kỹ thuật

    dấu dầu bôi trơn

    vết dầu bôi trơn