grease interceptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease interceptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease interceptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease interceptor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease interceptor

    * kinh tế

    thùng tách béo

    * kỹ thuật

    thiết bị tách dầu mỡ